Kalender

Ladda ner som iCal-fil
IF-båtförbundets årsmöte
Söndag, 28. Februari 2021, 17:00 - 19:00
Träffar : 1107
Kontakt Karin Hårding 076-6183644

Årsmötet hålls på Zoom, som är en digital mötesplattform. Zoom-möten hanterar lätt 100 personer. Alla hjärtligt välkomna.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Registrering av röstberättigade deltagare.
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Registrering av inkomna poströster.
 7. Fastställande av dagordningen och anmälan av ”Övriga frågor”.
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
 9. Disposition av årets förlust.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter. Valet gäller ordförande på 1 år samt 2 övriga på 2 år.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Medlemsavgifternas storlek. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
 15. Styrelsens förslag till ändring av klassreglerna enligt text på röstsedeln.
 16. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 4 stycke 1 och 4.
 17. Fastställande av riktlinjer för årets verksamhet.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Obs! Instruktioner för poströstning finns på den bifogade röstsedeln.
Möteshandlingar bifogas.

För att ansluta till årsmötet, välj en av dessa metoder:

Metod 1: använd länken Online URL https://gu-se.zoom.us/j/61888049151?pwd=V2dITGVKdGREY2R1VXU3Q0pKYUJ5QT09 (kan du inte klicka på den får du kopiera och klistra in den i browsern).
Metod 2: starta Zoom och anslut med Meeting ID och Passcode som finns angivet i möteshandlingarna.
Logga in några minuter före och vänta på att Karin öppnar mötet.

zoom-image.jpeg 
Föranmäl gärna ditt deltagande med kalenderfunktionen.

Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.